Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

 1. De koper en/ of de besteller verklaart zich bij het plaatsen van deze bestelling uitdrukkelijk akkoord met onderstaande verkoops-en bestelvoorwaarden, alsook de betaalmethode.
 2. Prijsoffertes zijn ter inlichting en niet bindend met een geldigheid tot 30 dagen vanaf offertedatum.
 3. Ondertekende prijsoffertes zijn bindend voor een periode van 6 maanden. Leveringen en plaatsing na deze 6 maanden zijn onderhevig aan prijswijzigingen indien van toepassing.
 4. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
 5. De afleveringstermijnen zijn indicatief en niet gewaarborgd, bijgevolg kan een laattijdige levering in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding.
 6. Op alle online bestellingen en maatwerk is een volledige voorafbetaling vereist, tenzij een full-service zwembadproject incl. plaatsing, dan zal een voorschot van 50% worden aangerekend tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De resterende facturatie zal volgens vordering der werken worden uitgevoerd.
 7. Facturatie gebeurd op een wekelijkse basis achteraf en al onze facturen zijn contant betaalbaar na ontvangst factuur.
 8. Alle facturen zijn betaalbaar uiterlijk 7 dagen na de factuurdatum, behoudens andersluidende afspraak, op rekening van AVUZ te Balen.
 9. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is de koper automatisch en zonder verdere ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag of het verschuldigd saldo, alsmede een forfaitaire verhoging van 10% op het factuurbedrag of het verschuldigd saldo.
 10. Elk document, zijnde het factuur, orderbevestiging, bestelbon, leveringsbon wordt vermoed te zijn ontvangen.
 11. Standaard fabrieksgarantie is van toepassing op de materialen excl. werkuren en verplaatsingskosten.
 12. Er wordt geen garantie verleent op kleurverschillen omwille van UV inwerking / chemicaliën gebruik.
 13. Alle werken niet vermeldt in de offerte, zijn als meerwerken te beschouwen en worden aldus ook zo verrekend.
 14. Alle herstellingswerken door AVUZ uitgevoerd, als gevolg van fouten van derden, worden uitgevoerd en in rekening gebracht.
 15. Klachten en/of bezwaren dienen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd geuit binnen 8 dagen na levering of facturatie te gebeuren.
 16. Bij gebreke aan tijdig protest van elk document, zijnde het factuur, orderbevestiging, bestelbon, leveringsbon, zijn de betreffende documenten, alsmede de erop vermelde verkoops-en bestelvoorwaarden, bindend.
 17. De verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper, zelfs al zijn ze bewerkt of verwerkt tot de gehele betaling is voldaan incl. meerwerken indien van toepassing.
 18. De verkoper is niet aansprakelijk en staat niet in voor zichtbare gebreken welke niet cfr. Art. 3 ter kennis werden gebracht, noch voor verborgen gebreken, welke niet onmiddellijk na hun levering/verschijning cfr. Art. 3 werden gemeld.
 19. Alle documenten, zijnde de bevestiging of vorming van de overeenkomst, w.o. bestelbonnen, facturen,…, worden vermoed te zijn afgesloten op de maatschappelijke zetel van de verkoper en/of te zijn verstuurd/afgegeven op de daarop vermelde datum in zoveel exemplaren als er partijen zijn.
 20. Elk document, zijnde het factuur, orderbevestiging, bestelbon, leveringsbon wordt vermoed te zijn ontvangen.
 21. De rechtbanken van het district Turnhout zijn bevoegd voor alle geschillen.
 22. Een geplaatste bestelling kan niet worden geannuleerd dan mits betaling van minimum 10% van de verkoopprijs, onafgezien eventuele hogere vergoedingen, afhankelijk van de reële kost van de verkoper, o.m. rekening gehouden met de prijs welke de verkoper dient te voldoen aan zijn eigen leverancier.
 23. De verkoper behoudt zich het recht voor om alle rechten en plichten verbonden aan deze overeenkomst te kunnen overdragen aan een derde partij tegen dezelfde voorwaarden, zonder dat deze overdracht aanleiding kan geven tot de ontbinding van deze overeenkomst.
 24. De verkoper is niet verantwoordelijk voor vervolgschade aan o.a. water-, chemicaliën- en warmteverlies.

 

 

 
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »